Chương Trình Khám Bệnh Từ Thiện Tại Xã Xuân Tây – Huyện Cẩm Mỹ – Tỉnh Đồng Nai

Ngày 09/08/2019, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt rất vui khi được cung cấp các dịch vụ và thiết bị sự kiện tại chương trình Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng của CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU HẠN VEDAN VIỆT NAM để khám bệnh miễn phí cho bà con tại xã Xuân Tây – Huyện Cẩm Mỹ – Đồng Nai.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Chương Trình Khám Bệnh Từ Thiện Tại Xã Xuân Tây, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai - Hình 1

Chương Trình Khám Bệnh Từ Thiện Tại Xã Xuân Tây, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai - Hình 2

Chương Trình Khám Bệnh Từ Thiện Tại Xã Xuân Tây, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai - Hình 3

Chương Trình Khám Bệnh Từ Thiện Tại Xã Xuân Tây, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai - Hình 4

Chương Trình Khám Bệnh Từ Thiện Tại Xã Xuân Tây, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai - Hình 5

Chương Trình Khám Bệnh Từ Thiện Tại Xã Xuân Tây, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai - Hình 6

Chương Trình Khám Bệnh Từ Thiện Tại Xã Xuân Tây, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai - Hình 7

Chương Trình Khám Bệnh Từ Thiện Tại Xã Xuân Tây, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai - Hình 8

Chương Trình Khám Bệnh Từ Thiện Tại Xã Xuân Tây, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai - Hình 9

Chương Trình Khám Bệnh Từ Thiện Tại Xã Xuân Tây, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai - Hình 10

Chương Trình Khám Bệnh Từ Thiện Tại Xã Xuân Tây, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai - Hình 11

Chương Trình Khám Bệnh Từ Thiện Tại Xã Xuân Tây, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai - Hình 12

Chương Trình Khám Bệnh Từ Thiện Tại Xã Xuân Tây, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai - Hình 13

Chương Trình Khám Bệnh Từ Thiện Tại Xã Xuân Tây, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai - Hình 14

Chương Trình Khám Bệnh Từ Thiện Tại Xã Xuân Tây, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai - Hình 15