Lễ Khai Trương Trung Tâm Mua Sẵm Nguyễn Kim Đồng Nai

Ngày 17-03-2017, Công ty TNHH Tổ chức sự kiện Vòm Việt đã lắp đặt và cho thuê các thiết bị sự kiện cho buổi  Lễ Khai Trương Trung Tâm Mua Sẵm Nguyễn Kim Đồng Nai

Một số hình ảnh tại buổi lễ :

 Lễ Khai Trương Trung Tâm Mua Sẵm Nguyễn Kim Đồng Nai - Hính 1

Lễ Khai Trương Trung Tâm Mua Sẵm Nguyễn Kim Đồng Nai – Hính 1

 Lễ Khai Trương Trung Tâm Mua Sẵm Nguyễn Kim Đồng Nai - Hính 2

Lễ Khai Trương Trung Tâm Mua Sẵm Nguyễn Kim Đồng Nai – Hính 2

 Lễ Khai Trương Trung Tâm Mua Sẵm Nguyễn Kim Đồng Nai - Hính 3

Lễ Khai Trương Trung Tâm Mua Sẵm Nguyễn Kim Đồng Nai – Hính 3

 Lễ Khai Trương Trung Tâm Mua Sẵm Nguyễn Kim Đồng Nai - Hính 4

Lễ Khai Trương Trung Tâm Mua Sẵm Nguyễn Kim Đồng Nai – Hính 4

 Lễ Khai Trương Trung Tâm Mua Sẵm Nguyễn Kim Đồng Nai - Hính 5

Lễ Khai Trương Trung Tâm Mua Sẵm Nguyễn Kim Đồng Nai – Hính 5

 Lễ Khai Trương Trung Tâm Mua Sẵm Nguyễn Kim Đồng Nai - Hính 6

Lễ Khai Trương Trung Tâm Mua Sẵm Nguyễn Kim Đồng Nai – Hính 6

 Lễ Khai Trương Trung Tâm Mua Sẵm Nguyễn Kim Đồng Nai - Hính 7

Lễ Khai Trương Trung Tâm Mua Sẵm Nguyễn Kim Đồng Nai – Hính 7