LỄ KHỞI CÔNG – ĐẦU TƯ XÂY MỚI KHO NGOẠI QUAN GM LOGISTICS

Ngày 22/11/2018, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm việt đã lắp đặt và cho thuê các thiết bị sự kiện tại buổi lễ khởi công đầu tư xây mới kho ngoại quan GM LOGISTICS.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

LỄ KHỞI CÔNG - ĐẦU TƯ XÂY MỚI KHO NGOẠI QUAN GM LOGISTICS - Hình 1

LỄ KHỞI CÔNG - ĐẦU TƯ XÂY MỚI KHO NGOẠI QUAN GM LOGISTICS - Hình 2

LỄ KHỞI CÔNG - ĐẦU TƯ XÂY MỚI KHO NGOẠI QUAN GM LOGISTICS - Hình 3

LỄ KHỞI CÔNG - ĐẦU TƯ XÂY MỚI KHO NGOẠI QUAN GM LOGISTICS - Hình 4

LỄ KHỞI CÔNG - ĐẦU TƯ XÂY MỚI KHO NGOẠI QUAN GM LOGISTICS - Hình 5

LỄ KHỞI CÔNG - ĐẦU TƯ XÂY MỚI KHO NGOẠI QUAN GM LOGISTICS - Hình 6

LỄ KHỞI CÔNG - ĐẦU TƯ XÂY MỚI KHO NGOẠI QUAN GM LOGISTICS - Hình 7

LỄ KHỞI CÔNG - ĐẦU TƯ XÂY MỚI KHO NGOẠI QUAN GM LOGISTICS - Hình 8

LỄ KHỞI CÔNG - ĐẦU TƯ XÂY MỚI KHO NGOẠI QUAN GM LOGISTICS - Hình 9

LỄ KHỞI CÔNG - ĐẦU TƯ XÂY MỚI KHO NGOẠI QUAN GM LOGISTICS - Hình 10

LỄ KHỞI CÔNG - ĐẦU TƯ XÂY MỚI KHO NGOẠI QUAN GM LOGISTICS - Hình 11

LỄ KHỞI CÔNG - ĐẦU TƯ XÂY MỚI KHO NGOẠI QUAN GM LOGISTICS - Hình 12

LỄ KHỞI CÔNG - ĐẦU TƯ XÂY MỚI KHO NGOẠI QUAN GM LOGISTICS - Hình 13

LỄ KHỞI CÔNG - ĐẦU TƯ XÂY MỚI KHO NGOẠI QUAN GM LOGISTICS - Hình 14

LỄ KHỞI CÔNG - ĐẦU TƯ XÂY MỚI KHO NGOẠI QUAN GM LOGISTICS - Hình 15

LỄ KHỞI CÔNG - ĐẦU TƯ XÂY MỚI KHO NGOẠI QUAN GM LOGISTICS - Hình 16

LỄ KHỞI CÔNG - ĐẦU TƯ XÂY MỚI KHO NGOẠI QUAN GM LOGISTICS - Hình 17

LỄ KHỞI CÔNG - ĐẦU TƯ XÂY MỚI KHO NGOẠI QUAN GM LOGISTICS - Hình 18

LỄ KHỞI CÔNG - ĐẦU TƯ XÂY MỚI KHO NGOẠI QUAN GM LOGISTICS - Hình 19

LỄ KHỞI CÔNG - ĐẦU TƯ XÂY MỚI KHO NGOẠI QUAN GM LOGISTICS - Hình 20

LỄ KHỞI CÔNG - ĐẦU TƯ XÂY MỚI KHO NGOẠI QUAN GM LOGISTICS - Hình 21

LỄ KHỞI CÔNG - ĐẦU TƯ XÂY MỚI KHO NGOẠI QUAN GM LOGISTICS - Hình 22

LỄ KHỞI CÔNG - ĐẦU TƯ XÂY MỚI KHO NGOẠI QUAN GM LOGISTICS - Hình 23

LỄ KHỞI CÔNG - ĐẦU TƯ XÂY MỚI KHO NGOẠI QUAN GM LOGISTICS - Hình 24

LỄ KHỞI CÔNG - ĐẦU TƯ XÂY MỚI KHO NGOẠI QUAN GM LOGISTICS - Hình 25

LỄ KHỞI CÔNG - ĐẦU TƯ XÂY MỚI KHO NGOẠI QUAN GM LOGISTICS - Hình 26

LỄ KHỞI CÔNG - ĐẦU TƯ XÂY MỚI KHO NGOẠI QUAN GM LOGISTICS - Hình 27