LỄ KỈ NIỆM 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC ( 30/04/1975 – 30/04/2023 )

Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, và phát huy truyền thống tốt đẹp của cha anh đi trước, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta luôn đoàn kết một lòng, phát huy dân chủ, năng động, sáng tạo, tích cực phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2023.

          – Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

         – Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!