Ngày 22/01/2021 Công Ty TNHH NaiHouse đã lắp đặt và thi công sự kiện “Chào Mừng Năm Mới” Công ty Truyển Tải Điện 4 tại Biên Hòa.

Công ty Truyền tải điện 4 là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trước ngày giải phóng có tên là Nha Chuyển vận phân phối và được tiếp quản nguyên vẹn vào ngày 30/4/1975.

Ngày 15/9/1976 Công ty Truyền tải điện 4 ra đời trên cơ sở tách ra từ Nha Chuyển vận phân phối cũ để thực hiện nhiệm vụ chuyên ngành: Quản lý, vận hành lưới điện cao thế từ 66 kV trở lên trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam, theo quyết định số 1878/QĐ/TCCB.3 của Bộ Điện và Than.

Một số hình ảnh từ sự kiện :