Ngày Hội Đoàn Viên Trường THPT Vĩnh Cửu

Ngày 23/03/2019, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã lắp đặt và cho thuê các thiết bị sự kiện Ngày Hội Đoàn Viên ( 26/03/1931 – 23/03/2019) Trường Vĩnh Cửu – Đồng Nai

Ngày Hội Đoàn Viên Trường THPT Vĩnh Cửu - Hình 1

Ngày Hội Đoàn Viên Trường THPT Vĩnh Cửu - Hình 2

Ngày Hội Đoàn Viên Trường THPT Vĩnh Cửu - Hình 3

Ngày Hội Đoàn Viên Trường THPT Vĩnh Cửu - Hình 4

Ngày Hội Đoàn Viên Trường THPT Vĩnh Cửu - Hình 5

Ngày Hội Đoàn Viên Trường THPT Vĩnh Cửu - Hình 6

Ngày Hội Đoàn Viên Trường THPT Vĩnh Cửu - Hình 7

Ngày Hội Đoàn Viên Trường THPT Vĩnh Cửu - Hình 8

Ngày Hội Đoàn Viên Trường THPT Vĩnh Cửu - Hình 9