Ngày Hội Gia Đình – Công Ty SAITEX

Ngày 30-07-2017, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã cho thuê và lắp ráp thành công cho buổi lễ Ngày Hội Gia Đình do Công Ty SAITEX tài trợ.

Ngày Hội Gia Đình - Công Ty SAITEX  - Hình 1

Ngày Hội Gia Đình - Công Ty SAITEX  - Hình 2

Ngày Hội Gia Đình - Công Ty SAITEX  - Hình 3

Ngày Hội Gia Đình - Công Ty SAITEX  - Hình 4

Ngày Hội Gia Đình - Công Ty SAITEX  - Hình 5

Ngày Hội Gia Đình - Công Ty SAITEX  - Hình 6