Ngày Hội Tái Chế Chất Thải Tại Tỉnh Đồng Nai 2018

Ngày 10/06/2018. Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã cho thuê và lắp ráp các thiết bị sự kiện tại buổi Lễ Bế Mạc Ngày hội tái chế Chất Thải Tỉnh Đồng Nai 2018.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Ngày Hội Tái Chế Chất Thải Tại Tỉnh Đồng Nai 2018 - hình 1

Ngày Hội Tái Chế Chất Thải Tại Tỉnh Đồng Nai 2018 - hình 2

Ngày Hội Tái Chế Chất Thải Tại Tỉnh Đồng Nai 2018 - hình 3

Ngày Hội Tái Chế Chất Thải Tại Tỉnh Đồng Nai 2018 - hình 4

Ngày Hội Tái Chế Chất Thải Tại Tỉnh Đồng Nai 2018 - hình 5

Ngày Hội Tái Chế Chất Thải Tại Tỉnh Đồng Nai 2018 - hình 6

Ngày Hội Tái Chế Chất Thải Tại Tỉnh Đồng Nai 2018 - hình 7

Ngày Hội Tái Chế Chất Thải Tại Tỉnh Đồng Nai 2018 - hình 8

Ngày Hội Tái Chế Chất Thải Tại Tỉnh Đồng Nai 2018 - hình 9

Ngày Hội Tái Chế Chất Thải Tại Tỉnh Đồng Nai 2018 - hình 10

Ngày Hội Tái Chế Chất Thải Tại Tỉnh Đồng Nai 2018 - hình 11

Ngày Hội Tái Chế Chất Thải Tại Tỉnh Đồng Nai 2018 - hình 12

Ngày Hội Tái Chế Chất Thải Tại Tỉnh Đồng Nai 2018 - hình 13

Ngày Hội Tái Chế Chất Thải Tại Tỉnh Đồng Nai 2018 - hình 14

Ngày Hội Tái Chế Chất Thải Tại Tỉnh Đồng Nai 2018 - hình 15

Ngày Hội Tái Chế Chất Thải Tại Tỉnh Đồng Nai 2018 - hình 16

Ngày Hội Tái Chế Chất Thải Tại Tỉnh Đồng Nai 2018 - hình 17

Ngày Hội Tái Chế Chất Thải Tại Tỉnh Đồng Nai 2018 - hình 18

Ngày Hội Tái Chế Chất Thải Tại Tỉnh Đồng Nai 2018 - hình 19

Ngày Hội Tái Chế Chất Thải Tại Tỉnh Đồng Nai 2018 - hình 20

Ngày Hội Tái Chế Chất Thải Tại Tỉnh Đồng Nai 2018 - hình 21

Ngày Hội Tái Chế Chất Thải Tại Tỉnh Đồng Nai 2018 - hình 22

Ngày Hội Tái Chế Chất Thải Tại Tỉnh Đồng Nai 2018 - hình 23