Chương trình Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng – Công Ty VEDAN Tân Phú

Ngày 08/08/2019 Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt rất vui khi được cung cấp các dịch vụ và thiết bị sự kiện tại chương trình Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng của Công Ty CPHH VEDAN để khám bệnh miễn phí cho bà con tại xã Tân Phú.

Một số hình ảnh của sự kiện:

Chương trình Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng – Công Ty VEDAN Tân Phú - Hình 1

Chương trình Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng – Công Ty VEDAN Tân Phú - Hình 2

Chương trình Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng – Công Ty VEDAN Tân Phú - Hình 3

Chương trình Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng – Công Ty VEDAN Tân Phú - Hình 4

Chương trình Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng – Công Ty VEDAN Tân Phú - Hình 5

Chương trình Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng – Công Ty VEDAN Tân Phú - Hình 6

Chương trình Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng – Công Ty VEDAN Tân Phú - Hình 7

Chương trình Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng – Công Ty VEDAN Tân Phú - Hình 8

Chương trình Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng – Công Ty VEDAN Tân Phú - Hình 9

Chương trình Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng – Công Ty VEDAN Tân Phú - Hình 10

Chương trình Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng – Công Ty VEDAN Tân Phú - Hình 11

Chương trình Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng – Công Ty VEDAN Tân Phú - Hình 12

Chương trình Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng – Công Ty VEDAN Tân Phú - Hình 13

Chương trình Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng – Công Ty VEDAN Tân Phú - Hình 14

Chương trình Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng – Công Ty VEDAN Tân Phú - Hình 15

Chương trình Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng – Công Ty VEDAN Tân Phú - Hình 16

Chương trình Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng – Công Ty VEDAN Tân Phú - Hình 17

Chương trình Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng – Công Ty VEDAN Tân Phú - Hình 18

Chương trình Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng – Công Ty VEDAN Tân Phú - Hình 19

Chương trình Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng – Công Ty VEDAN Tân Phú - Hình 20  Chương trình Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng – Công Ty VEDAN Tân Phú - Hình 21  Chương trình Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng – Công Ty VEDAN Tân Phú - Hình 22  Chương trình Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng – Công Ty VEDAN Tân Phú - Hình 23  Chương trình Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng – Công Ty VEDAN Tân Phú - Hình 24  Chương trình Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng – Công Ty VEDAN Tân Phú - Hình 25  Chương trình Chung Tay Vì Sức Khỏe Cộng Đồng – Công Ty VEDAN Tân Phú - Hình 26