Chương trình Khám Bệnh Từ Thiện – Bệnh Viện Vinh Dân – Tài trợ bởi VeDan

Ngày 24-08-2017,Công ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện hân hạnh tổ chức và cho thuê các thiết bi sự kiện cho trương trình khám bệnh từ thiện – Bệnh viện Vinh Dân ,được tài trợ b ởi Cty VeDan tổ chức .

 

Chương trình Khám Bệnh Từ Thiện - Bệnh Viện Vinh Dân - Hình 1

Chương trình Khám Bệnh Từ Thiện - Bệnh Viện Vinh Dân - Hình 2

Chương trình Khám Bệnh Từ Thiện - Bệnh Viện Vinh Dân - Hình 3

Chương trình Khám Bệnh Từ Thiện - Bệnh Viện Vinh Dân - Hình 4

Chương trình Khám Bệnh Từ Thiện - Bệnh Viện Vinh Dân - Hình 5

Chương trình Khám Bệnh Từ Thiện - Bệnh Viện Vinh Dân - Hình 6

Chương trình Khám Bệnh Từ Thiện - Bệnh Viện Vinh Dân - Hình 7

Chương trình Khám Bệnh Từ Thiện - Bệnh Viện Vinh Dân - Hình 8

Chương trình Khám Bệnh Từ Thiện - Bệnh Viện Vinh Dân - Hình 9