Lễ Tất Niên Công Ty GREENFEED Đông Nam Bộ

Ngày 29/12/2018, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã cho thuê và lắp đặt các thiết bị tổ chức sự kiện tại buổi tất niên Công Ty GREENFEED.

Một số hình ảnh tại buổi tất niên:

Lễ Tất Niên Công Ty GREENFEED Đông Nam Bộ - Hình 1

Lễ Tất Niên Công Ty GREENFEED Đông Nam Bộ - Hình 2

Lễ Tất Niên Công Ty GREENFEED Đông Nam Bộ - Hình 3

Lễ Tất Niên Công Ty GREENFEED Đông Nam Bộ - Hình 4

Lễ Tất Niên Công Ty GREENFEED Đông Nam Bộ - Hình 5

Lễ Tất Niên Công Ty GREENFEED Đông Nam Bộ - Hình 6

Lễ Tất Niên Công Ty GREENFEED Đông Nam Bộ - Hình 7

Lễ Tất Niên Công Ty GREENFEED Đông Nam Bộ - Hình 8

Lễ Tất Niên Công Ty GREENFEED Đông Nam Bộ - Hình 9

Lễ Tất Niên Công Ty GREENFEED Đông Nam Bộ - Hình 10

Lễ Tất Niên Công Ty GREENFEED Đông Nam Bộ - Hình 11

Lễ Tất Niên Công Ty GREENFEED Đông Nam Bộ - Hình 12

Lễ Tất Niên Công Ty GREENFEED Đông Nam Bộ - Hình 13

Lễ Tất Niên Công Ty GREENFEED Đông Nam Bộ - Hình 14

Lễ Tất Niên Công Ty GREENFEED Đông Nam Bộ - Hình 15

Lễ Tất Niên Công Ty GREENFEED Đông Nam Bộ - Hình 16