Ngày 14-16/10/2020 Công Ty TNHH NaiHouse (NaiEvent) trước đây là công ty TNHH Tổ chức sự kiện Vòm Việt đã lắp đặt và thi công sự kiện trọng đại “Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ XI” được diễn ra tại quảng trường tỉnh Đồng Nai.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) được tổ chức thành công bởi công ty TNHH NaiHouse vào giữa tháng 10 đã xác định các mục tiêu và giải pháp cụ thể cho tỉnh trong 5 năm tới và những năm tiếp theo. Cụ thể, là tập trung tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân. Đồng Nai phấn đấu phát triển toàn diện, là trung tâm công nghiệp và dịch vụ cảng hàng không, cảng nước sâu, cửa ngõ giao thương quốc tế. Một nhiệm vụ rất quan trọng là đưa tỉnh trở thành một trong những cực tăng trưởng quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước vào năm 2025; là một trong những tỉnh phát triển trong tốp đầu của cả nước vào năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho rằng để thực hiện thành công, những mục tiêu lớn xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI vừa qua, rất cần sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị toàn tỉnh. Do đó, cần tiếp tục quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc “càng khó khăn thì càng phải thi đua”. Cần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, trước hết là từ các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp, thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, từ đó tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước. Trong phát động thi đua phải thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, phát động thi đua phải luôn gắn liền với hành động, có kiểm tra đánh giá và khen thưởng kịp thời để kịp thời phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua theo cụm khối, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, cương quyết chống mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng. Công tác thi đua phải thực sự chú ý nhiều hơn đến khen thưởng người lao động trực tiếp, nhất là công nhân lao động, người dân vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc tôn giáo… Đi đôi với phát hiện điển hình cần nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, các điển hình tiên tiến nhằm trao đổi học tập kinh nghiệm trong lao động sáng tạo, khuyến khích sự học hỏi, phấn đấu vươn lên của mọi tổ chức, cá nhân, các thành phần xã hội.

Một số hình ảnh từ sự kiện mà NaiHouse đã ghi lại trong quá trình tổ chức sự kiện:

Video hình ảnh tổ chức sự kiện Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Đồng Nai Lần Thứ XI, Nhiệm Kỳ 2020 – 2025: