Đám Cưới Bảo Châu – Kim Huyền

Ngày 28/02/2016, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt  đã cho thuê và lắp đặt sự kiện phục vụ cho Đám Cưới Bảo Châu – Kim Huyền tại Giáo Xứ Kẻ Sặt

Vòm Việt xin chúc hai anh chi trăm năm hạnh phúc .