DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT TẠI CÔNG TY KCC VIÊT NAM

Ngày 20/11/2018, Công ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã thi công lắp đặt và cho thuê các thiết bị tổ chức sự kiện tại buỗi lễ Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất của Cty TNHH KCC Việt Nam tại Long Thành.

DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT TẠI CÔNG TY KCC VIÊT NAM - Hình 1

DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT TẠI CÔNG TY KCC VIÊT NAM - Hình 2

DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT TẠI CÔNG TY KCC VIÊT NAM - Hình 3

DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT TẠI CÔNG TY KCC VIÊT NAM - Hình 4

DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT TẠI CÔNG TY KCC VIÊT NAM - Hình 5