Giáo Hội Phật Giáo Chùa Kim Long Tỉnh Bến Tre

Ngày 10/05/2019, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã cho thuê và lắp đặt các thiết bị sự kiện tại Giáo Hội Phật Giáo Chùa Kim Long tại tỉnh Bến Tre.

Giáo Hội Phật Giáo Chùa Kim Long Tỉnh Bến Tre - Hình 3

Giáo Hội Phật Giáo Chùa Kim Long Tỉnh Bến Tre - Hình 4

Giáo Hội Phật Giáo Chùa Kim Long Tỉnh Bến Tre - Hình 5

Giáo Hội Phật Giáo Chùa Kim Long Tỉnh Bến Tre - Hình 6

Giáo Hội Phật Giáo Chùa Kim Long Tỉnh Bến Tre - Hình 7

Giáo Hội Phật Giáo Chùa Kim Long Tỉnh Bến Tre - Hình 8

Giáo Hội Phật Giáo Chùa Kim Long Tỉnh Bến Tre - Hình 9