Hội Nghị Sơ Kết 6 Tháng Đầu Năm – Tập Đoàn Quế Lâm

Ngày 28-07-2017,Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã cho thuê, lắp ráp các thiết bị sự kiện tại buổi Hội Nghị  6 tháng đầu năm của Tập Đoàn Quế Lâm .

Hội Nghị Sơ Kết 6 Tháng Đầu Năm - Tập Đoàn Quế Lâm  - Hình 1

Hội Nghị Sơ Kết 6 Tháng Đầu Năm - Tập Đoàn Quế Lâm  - Hình 2

Hội Nghị Sơ Kết 6 Tháng Đầu Năm - Tập Đoàn Quế Lâm  - Hình 3

Hội Nghị Sơ Kết 6 Tháng Đầu Năm - Tập Đoàn Quế Lâm  - Hình 4