Huyện Vĩnh Cửu 70 Năm Hình Thành Xây Dựng Và Phát Triển

Ngày 19/04/2018, Công Ty Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt rất vinh hạnh khi được cho thuê và cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện  cho buổi lễ 70 năm hình thành xây dựng và phát triển đô thị mới tại huyện Vĩnh Cửu.

Cảm nhận:

Một số hình ảnh sự kiện:

Huyện Vĩnh Cửu 70 Năm Hình Thành Xây Dựng Và Phát Triển - hình 1

Huyện Vĩnh Cửu 70 Năm Hình Thành Xây Dựng Và Phát Triển - hình 2

Huyện Vĩnh Cửu 70 Năm Hình Thành Xây Dựng Và Phát Triển - hình 3

Huyện Vĩnh Cửu 70 Năm Hình Thành Xây Dựng Và Phát Triển - hình 4

Huyện Vĩnh Cửu 70 Năm Hình Thành Xây Dựng Và Phát Triển - hình 5

Huyện Vĩnh Cửu 70 Năm Hình Thành Xây Dựng Và Phát Triển - hình 6

Huyện Vĩnh Cửu 70 Năm Hình Thành Xây Dựng Và Phát Triển - hình 7

Huyện Vĩnh Cửu 70 Năm Hình Thành Xây Dựng Và Phát Triển - hình 8

Huyện Vĩnh Cửu 70 Năm Hình Thành Xây Dựng Và Phát Triển - hình 9

Huyện Vĩnh Cửu 70 Năm Hình Thành Xây Dựng Và Phát Triển - hình 10

Huyện Vĩnh Cửu 70 Năm Hình Thành Xây Dựng Và Phát Triển - hình 11

Huyện Vĩnh Cửu 70 Năm Hình Thành Xây Dựng Và Phát Triển - hình 12

Huyện Vĩnh Cửu 70 Năm Hình Thành Xây Dựng Và Phát Triển - hình 13