Lễ Đặt Đá Khôi Phục Chùa Bảo Ân Cổ Tự

Ngày 17/12/2018, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã cho thuê các thiết bị sự kiện tại buổi lễ đặt đá khôi phục chùa bảo ân cổ tự tại xã long phước Bà Rịa – Vũng Tàu

Lễ Đặt Đá Khôi Phục Chùa Bảo Ân Cổ Tự - Hình 1

Lễ Đặt Đá Khôi Phục Chùa Bảo Ân Cổ Tự - Hình 2

Lễ Đặt Đá Khôi Phục Chùa Bảo Ân Cổ Tự - Hình 3

Lễ Đặt Đá Khôi Phục Chùa Bảo Ân Cổ Tự - Hình 4

Lễ Đặt Đá Khôi Phục Chùa Bảo Ân Cổ Tự - Hình 5

Lễ Đặt Đá Khôi Phục Chùa Bảo Ân Cổ Tự - Hình 6

Lễ Đặt Đá Khôi Phục Chùa Bảo Ân Cổ Tự - Hình 7

Lễ Đặt Đá Khôi Phục Chùa Bảo Ân Cổ Tự - Hình 8

Lễ Đặt Đá Khôi Phục Chùa Bảo Ân Cổ Tự - Hình 9

Lễ Đặt Đá Khôi Phục Chùa Bảo Ân Cổ Tự - Hình 10

Lễ Đặt Đá Khôi Phục Chùa Bảo Ân Cổ Tự - Hình 11

Lễ Đặt Đá Khôi Phục Chùa Bảo Ân Cổ Tự - Hình 12

Lễ Đặt Đá Khôi Phục Chùa Bảo Ân Cổ Tự - Hình 13

Lễ Đặt Đá Khôi Phục Chùa Bảo Ân Cổ Tự - Hình 14

Lễ Đặt Đá Khôi Phục Chùa Bảo Ân Cổ Tự - Hình 15

Lễ Đặt Đá Khôi Phục Chùa Bảo Ân Cổ Tự - Hình 16

Lễ Đặt Đá Khôi Phục Chùa Bảo Ân Cổ Tự - Hình 17