LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MIỀN ĐÔNG

Ngày 24/11/2018, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã thi công và lắp đặt các thiết bị sự kiện cho buổi Lễ khai giảng năm học mới trường Đại học Miền Đông.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MIỀN ĐÔNG - Hình 1

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MIỀN ĐÔNG - Hình 2

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MIỀN ĐÔNG - Hình 3

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MIỀN ĐÔNG - Hình 4

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MIỀN ĐÔNG - Hình 5

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MIỀN ĐÔNG - Hình 6

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MIỀN ĐÔNG - Hình 7

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MIỀN ĐÔNG - Hình 8

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MIỀN ĐÔNG - Hình 9

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MIỀN ĐÔNG - Hình 10