Lễ Khánh Thành – Bệnh Viện Đại Học Y Dược Shing Mark

Ngày 15-09-2017, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã cho thuê và lắp ráp các thiết bị sự kiện tại  Bệnh Viện Đại Học Y Dược Shing Mark.

Lễ Khánh Thành - Bệnh Viện Đại Học Y Dược Shing Mark - Hình 1

Lễ Khánh Thành - Bệnh Viện Đại Học Y Dược Shing Mark - Hình 2

Lễ Khánh Thành - Bệnh Viện Đại Học Y Dược Shing Mark - Hình 3

Lễ Khánh Thành - Bệnh Viện Đại Học Y Dược Shing Mark - Hình 4

Lễ Khánh Thành - Bệnh Viện Đại Học Y Dược Shing Mark - Hình 5

Lễ Khánh Thành - Bệnh Viện Đại Học Y Dược Shing Mark - Hình 6

Lễ Khánh Thành - Bệnh Viện Đại Học Y Dược Shing Mark - Hình 7

Lễ Khánh Thành - Bệnh Viện Đại Học Y Dược Shing Mark - Hình 8