Ngày Hội Văn Hóa – LiXil VINA 2017 tại Khu Công Nghiệp Long Đức Long Thành

Ngày 28/08/2017, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã thi công và cho thuê các thiết bị sự kiện tại Ngày Hội Văn Hóa LiXil ViNa 2007 khu Công Nghiệp Long Đức Long Thành

Ngày Hội Văn Hóa - LiXil VINA 2017 tại Khu Công Nghiệp Long Đức Long Thành - Hình 1

Ngày Hội Văn Hóa - LiXil VINA 2017 tại Khu Công Nghiệp Long Đức Long Thành - Hình 2

Ngày Hội Văn Hóa - LiXil VINA 2017 tại Khu Công Nghiệp Long Đức Long Thành - Hình 3

Ngày Hội Văn Hóa - LiXil VINA 2017 tại Khu Công Nghiệp Long Đức Long Thành - Hình 4

Ngày Hội Văn Hóa - LiXil VINA 2017 tại Khu Công Nghiệp Long Đức Long Thành - Hình 5

Ngày Hội Văn Hóa - LiXil VINA 2017 tại Khu Công Nghiệp Long Đức Long Thành - Hình 6

Ngày Hội Văn Hóa - LiXil VINA 2017 tại Khu Công Nghiệp Long Đức Long Thành - Hình 7

Ngày Hội Văn Hóa - LiXil VINA 2017 tại Khu Công Nghiệp Long Đức Long Thành - Hình 8

Ngày Hội Văn Hóa - LiXil VINA 2017 tại Khu Công Nghiệp Long Đức Long Thành - Hình 9

Ngày Hội Văn Hóa - LiXil VINA 2017 tại Khu Công Nghiệp Long Đức Long Thành - Hình 10

Ngày Hội Văn Hóa - LiXil VINA 2017 tại Khu Công Nghiệp Long Đức Long Thành - Hình 11

Ngày Hội Văn Hóa - LiXil VINA 2017 tại Khu Công Nghiệp Long Đức Long Thành - Hình 12

Ngày Hội Văn Hóa - LiXil VINA 2017 tại Khu Công Nghiệp Long Đức Long Thành - Hình 13