Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Nước Trời – tại Phan Thiết

Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt Đã cho thuê và lắp đặt buổi Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Nước Trời tại Giáo Phận Phan Thiết .

Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Nước Trời - Hình 1

Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Nước Trời – Hình 1

Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Nước Trời - Hình 4

Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Nước Trời – Hình 2

Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Nước Trời - Hình 3

Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Nước Trời – Hình 3

Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Nước Trời - Hình 4

Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Nước Trời – Hình 4

Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Nước Trời - Hình 5

Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Nước Trời – Hình 5

Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Nước Trời - Hình 6

Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Nước Trời – Hình 6