Thánh Lễ Khấn Lần Đầu Tại Giáo Xứ Hiển Linh

Ngày 31/05/2019, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã cho thuê và lắp đặt các thiết bị sự kiện tại Thánh Lễ Khấn Lần Đầu các chị đã hoàn toàn phó thác trong bàn tay Thiên Chúa toàn năng và cố gắng tấn tới  trong đời sống dâng hiến tại giáo xứ Hiển Linh – Thủ Đức.

 

Thánh Lễ Khấn Lần Đầu Tại Giáo Xứ Hiển Linh - Hình 1

Thánh Lễ Khấn Lần Đầu Tại Giáo Xứ Hiển Linh - Hình 2

Thánh Lễ Khấn Lần Đầu Tại Giáo Xứ Hiển Linh - Hình 3

Thánh Lễ Khấn Lần Đầu Tại Giáo Xứ Hiển Linh - Hình 4

Thánh Lễ Khấn Lần Đầu Tại Giáo Xứ Hiển Linh - Hình 5

Thánh Lễ Khấn Lần Đầu Tại Giáo Xứ Hiển Linh - Hình 6

Thánh Lễ Khấn Lần Đầu Tại Giáo Xứ Hiển Linh - Hình 7

Thánh Lễ Khấn Lần Đầu Tại Giáo Xứ Hiển Linh - Hình 8