Trường ĐHCN Đồng Nai Nhận Học Sinh Mới 2019

Ngày 02/03/2019, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã cho thuê và lắp đặt thiết bị dù che cho trường DHCN Đồng Nai để tuyển sinh các sinh viên mới nhập học 2019.

Trường ĐHCN Đồng Nai Nhận Học Sinh Mới - Hình 1

Trường ĐHCN Đồng Nai Nhận Học Sinh Mới - Hình 2

Trường ĐHCN Đồng Nai Nhận Học Sinh Mới - Hình 3

Trường ĐHCN Đồng Nai Nhận Học Sinh Mới - Hình 4

Trường ĐHCN Đồng Nai Nhận Học Sinh Mới - Hình 5

Trường ĐHCN Đồng Nai Nhận Học Sinh Mới - Hình 6