Trương Trình Kết Nối Yêu Thương – Bệnh Viện Nhi Đồng

Ngày 27/06/2019, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã cho thuê các thiết bị sự kiện tại Trương trình Kết Nối Yêu Thương các em nhiệều hơn tại bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố Biên Hòa

Trương Trình Kết Nối Yêu Thương - Bệnh Viện Nhi Đồng - Hình 1

Trương Trình Kết Nối Yêu Thương - Bệnh Viện Nhi Đồng - Hình 2

Trương Trình Kết Nối Yêu Thương - Bệnh Viện Nhi Đồng - Hình 3

Trương Trình Kết Nối Yêu Thương - Bệnh Viện Nhi Đồng - Hình 4

Trương Trình Kết Nối Yêu Thương - Bệnh Viện Nhi Đồng - Hình 5

Trương Trình Kết Nối Yêu Thương - Bệnh Viện Nhi Đồng - Hình 6