Lễ Khai Trương – Trung Tâm Vàng Bạc Đá Quý Thanh Mao – Đồng Khởi – Biên Hòa – Đồng Nai

Ngáy 12-04-2017, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã cho thuê các thiết bị sự kiện cho buổi Lễ Khai Trương Cty Thanh Mao.

Một số hình ảnh tại buổi lễ :

Lễ Khai Trương Trung Tâm Vàng Bạc Đá Quý Thanh Mao  - Hình 1

Lễ Khai Trương Trung Tâm Vàng Bạc Đá Quý Thanh Mao – Hình 1

Lễ Khai Trương Trung Tâm Vàng Bạc Đá Quý Thanh Mao  - Hình 2

Lễ Khai Trương Trung Tâm Vàng Bạc Đá Quý Thanh Mao – Hình 2

Lễ Khai Trương Trung Tâm Vàng Bạc Đá Quý Thanh Mao  - Hình 3

Lễ Khai Trương Trung Tâm Vàng Bạc Đá Quý Thanh Mao – Hình 3

Lễ Khai Trương Trung Tâm Vàng Bạc Đá Quý Thanh Mao  - Hình 4

Lễ Khai Trương Trung Tâm Vàng Bạc Đá Quý Thanh Mao – Hình 4

Lễ Khai Trương Trung Tâm Vàng Bạc Đá Quý Thanh Mao  - Hình 5

Lễ Khai Trương Trung Tâm Vàng Bạc Đá Quý Thanh Mao – Hình 5

Lễ Khai Trương Trung Tâm Vàng Bạc Đá Quý Thanh Mao  - Hình 6

Lễ Khai Trương Trung Tâm Vàng Bạc Đá Quý Thanh Mao – Hình 6