Đại Hội Phụ Nữ Lần Thứ 12 & Ngày Hạnh Phúc Thế Giới

Đại Hội Phụ Nữ Lần Thứ 12 & Ngày Hạnh Phúc Thế Giới Ngày 21-03-2017, Tại Quảng Trường Tỉnh Đồng Nai diễn ra buổi văn nghệ của Đại Hôi Phụ Nữ Lần thứ 12 [...]